Examen presentatie homeopathische verloskunde

Toegevoegd op: 05-01-2017Homeopathie in verloskunde

Vier  jaar geleden besloot de Vereniging Verloskunde & Homeopathie om een post-hbo-opleiding in het leven te roepen. Het grote doel daarvan is de klassieke homeopathie te integreren in de verloskunde. Voor het curriculum ging de vereniging te rade bij de hbo-instelling Homeopathie Academie Nederland (HAN). Daaruit ontstond een mooie samenwerking.

Ervaren verloskundigen

Inmiddels is de 2e groep verloskundigen in maart 2016 afgestudeerd en zij doen met regelmaat en enthousiasme verslag van hun goede resultaten in hun verloskundige  praktijk. Zoals ook bij de vorige groep zijn zij allen al  jaren praktiserend verloskundige. Door hun patiënten ook homeopathisch te gaan begeleiden, geven zij hun beroepspraktijk meer diepgang.

Examenpresentaties

De docenten Els Leechburch Auwers (VV&H), Monique Roggeveen (VV&H) alsmede de voorzitter van de VV&H Veronique Mean (tevens homeopathisch verloskundige),  traden op als examencommissie. De studentverloskundigen kwamen met een uitgebreide presentatie van de patiënten die zij onder begeleiding hadden behandeld in het laatste half jaar van de opleiding. Na een situatieschets vertelden zij onder meer over de constitutie, de eventuele familiaire belasting, de biografie van de patiënt en eventuele incidenten. De studenten volgden daarin de ziekteclassificatie van Hahnemann. Op basis van hun bevindingen schreven zij  middelen voor die zij voor de examencommissie en de  gecommiteerde, Gerda Zaalberg, bestuurslid van de NVKH motiveerden.

Levendige discussie

Na iedere presentatie van de student-verloskundigen , volgde een levendige discussie over de behandelwijze en de daarbij ingezette middelen. De studenten gaven blijk van een grote betrokkenheid en een verhoudingsgewijs scherp inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de gegeven situatie.

'Persoonlijke benadering'

Terwijl de docenten zich terugtrokken voor beraad, gaven de verloskundigen aan dat deze post-hbo-opleiding hun praktijk als verloskundigen had verrijkt.: 'Mijn werk is zo veel persoonlijker geworden! Ik heb het met de vrouwen niet alleen over hun buik en hun bloeddruk, maar over alle aspecten van de zwangerschap, fysiek en emotioneel. Daardoor kan ik de klachten individualiseren. Vrouwen voelen zich veel meer serieus genomen.'

'Minder doorverwijzingen nodig met homeopathie'

De anderen beaamden dit volledig: 'Homeopathie heeft oog voor de hele mens, dus ook de niet-fysieke aspecten van de zwangerschap. Daarop kunnen wij specifieke middelen inzetten. Dat betekent dat wij minder snel vrouwen doorverwijzen. We kunnen meer voor hen doen. Omdat we steeds doorvragen, worden vrouwen zich veel meer bewust van hun lichaam. Dat geeft mijn functioneren als verloskundige een grote meerwaarde.'

"Hoog afstudeerniveau"

Namens de NVKH gaf bestuurslid Gerda Zaalberg aan heel tevreden te zijn over wat zij had gezien en gehoord:" Het afstudeerniveau is hier heel hoog"  Stafdocent Els Leechburch Auwers vertelde vervolgens: 'In één jaar is zeer veel leerstof de revue gepasseerd, waar je de komende jaren uit zult kunnen putten en in verder nascholingen nog meer diepgang en verbreding van dit werkgebied kunt realiseren.. In dit beroep ben je sterk aan het individualiseren. Tegelijkertijd moeten jullie de grote lijnen blijven zien. Uit de presentaties maken wij als examencommissie op dat jullie daartoe prima in staat zijn.' Vol overtuiging overhandigde zij dan ook het diploma aan de studenten".

Waardering van zwangere vrouwen

Met deze nieuwe groep homeopathisch-verloskundigen start wederom een volgende lichting professionals die voor de homeopathie en jonge gezinnen in Nederland een zeer belangrijk startpunt betekenen.

Uit de drukbezochte website van de VV&H en het aantal aanvragen voor homeopathische behandeling blijkt wel dat zwangere vrouwen voor het merendeel een homeopathische ondersteuning ten zeerste  waarderen. Dat geeft veel vertrouwen in de continuering van deze post-hbo-opleiding.

Op 9 september 2016 begint een volgend studietraject. Geïnteresseerde verloskundigen worden uitgenodigd om zich zo snel mogelijk aan te melden via vmean@icloud.com. Meer informatie kunnen zij krijgen op de website van de Vereniging Verloskunde & Homeopathie, www.vvenh.nl.